Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
 
               
>>  Informacje praktyczne   |   Aktualności   |   Wystawy stałe   |   Wystawy czasowe   |   Edukacja    

  Aktualności

  Wystawy stałe

  Wystawy czasowe

     Galeria Sztuki na Kozińcu

  Bon Kultury

  Edukacja

  Kolekcje muzealne

  Historia Muzeum Tatrzańskiego

  Wydawnictwa

  Zapraszamy do współpracy

  Fundusze europejskie 2007-2013

  Fundusze europejskie 2014-2020

  Zamówienia Publiczne

  Linki

  
 
„NOTATNIKI FOTOGRAFICZNE” WŁADYSŁAWA HASIORA

  

 

 

11 lipca – 30 listopada 2015
 
Gmach główny Muzeum Tatrzańskiego
Zakopane, ul. Krupówki 10
 
kuratorka: Ewa Tatar
 

„Wyobraźnię i fantazję należy trenować. Wiem o tym z własnego doświadczenia. Żaden artysta nie znajduje tylko w samym sobie dość energii twórczej i musi być podłączony do akumulatora – tak nazwałem Związek, z tym, co potrafimy dostrzec w zasięgu ręki, wzroku, na codziennej drodze. Dostrzec urodę samotnego drzewa – usłyszeć przejmującą ciszę kamienia. Umieć szczerze zdziwić się różnorodnością form, jakie demonstruje materia wody, i tajemniczym racjonalizmem dostrzeżonym w strukturze kryształu”. Władysław Hasior

 

[scroll down for English]
 

Najmniej rozpoznaną dziedziną twórczości Władysława Hasiora, autora asamblaży pokazywanych między innymi w 1968 w Moderna Museet, są tworzone od połowy lat 60. do śmierci artysty Notatniki fotograficzne. W jego Galerii zachowało się 20 000 slajdów podzielonych na około 400 tematycznych zestawów. Znajdziemy tam dokumentację jego działań i prac, zdjęcia z licznych podróży artysty czy skomponowane tematycznie lub ikonograficznie wykłady z historii sztuki. Osobnym dużym cyklem jest Poezja przydrożna, w ramach której badał – głównie w latach 70. – warstwę semantyczną i ikonosferę przestrzeni ogólnodostępnej: fotografował przede wszystkim polskie reklamy, hasła propagandowe, gazetki ścienne, które zwróciły jego uwagę treścią albo formą plastyczną. Interesowały go też pomniki, kommemoratywne założenia przestrzenne, ikonografia władzy, architektura sakralna i funeralna. Notatniki to także lekcja wrażliwości wyprowadzana z obserwacji świata przyrody, gdzieniegdzie uwzględniająca ingerencję człowieka. Osobnym blokiem, który pewnie stanie się najważniejszym z perspektywy historii sztuki, jest Sztuka plebejska, typologiczny dokument z obszaru fotografii socjologicznej. Hasior koncentrował się tu na uniwersalnych, ponadlokalnych trendach w kulturze ludowej, często przejmowanych powierzchniowo, bez zrozumienia sedna oryginalnej tendencji, co współcześnie moglibyśmy określić efektem cargo. Dokument ten jest też rodzajem rodowodu konstruowanego przez Hasiora, projektem tożsamościowym, jedynym w jego karierze sposobem zbadania fenomenu PRL, którego sam był beneficjentem – mianowicie awansu społecznego.

Pokaz w Muzeum Tatrzańskim obejmuje wybór studiów materiałowych, strukturalnych i etnograficznych oraz wykłady dotyczące sztuki nowoczesnej. Wystawie towarzyszy publikacja z wyborem tekstów, jakimi Hasior opatrywał swoje fotofelietony. Dotychczas Notatniki były pokazywane dosłownie kilka razy. Dają szansę, aby biografię artysty i historię jego sztuki napisać na nowo.

Wystawa to pierwsza odsłona programu Otoczenie. W jego ramach kuratorki i zaproszeni artyści problematyzować będą sztukę i mit bohatera Galerii Władysława Hasiora, jej bezpośrednie otoczenie, w tym Muzeum Tatrzańskie, samo miasto – Zakopane – jako gotową wystawę sztuki, wreszcie środowisko artystyczne, w jakim sam pozycjonował swoją sztukę.

 
kuratorki programu: Julita Dembowska, Ewa Tatar
 
współpraca merytoryczna: Anna Batko
asystenci: Adrian Przywara, Gabriela Sułkowska
 
koncepcja graficzna: Jakub de Barbaro
projekty i skład: Elżbieta Szurpicka
 
Szczegółowe informacje na www.muzeumtatrzanskie.pl i fb/otoczeniezakopane.
 
Program Otoczenie. Wokół Władysława Hasiora dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Województwa Małopolskiego.
 
Patronat medialny: „Magenta Mag”, „Notes na 6 tygodni”, „Obieg”, „Prowincja”, „Szum. Magazyn o sztuce”, „Tygodnik Podhalański”, „SKI Magazyn”, „Góry”, „Infogram”, Radio Kraków, e-zakopane.com, Watra.pl, Zakopane dla Ciebie
 
* * *
 
Władysław Hasior’s Photo Notebooks
 
curator: Ewa Tatar
 
The Tatra Museum, Main building
opening 10 July 2015, 18.00
 
exhibition open 11 July – 30 November 2015
 

“Imagination and fancy ought to be trained. I have learnt it from my experience. No artist stores within them sufficient creative energy and has to be plugged to a ‘storage battery’ – which is my term for the Connection with all that can be noticed in the reach of our hand, sight, on a daily path. To notice the beauty of a lonely tree – to hear the pervasive quiet of a stone. To be able to frankly wonder at the variety of forms demonstrated to us by the matter of water and at the mysterious rationality seen in a crystal structure.” – Władysław Hasior

The least mapped out area of Władysław Hasior’s artwork, the author of assemblages exhibited e.g. at the Moderna Museet in 1968, are the artist’s Photo Notebooks kept since the 1960s until his death. The Władysław Hasior Gallery of the Tatra Museum in Zakopane collected 20000 slides divided into 400 thematic sets. The collection comprises the documentation of the artist’s work and activities, photos of his numerous travels and thematically or iconographically composed art history lectures. A separate large cycle is Wayside Poetry, in which he investigated (primarily in the 1970s) the semantics and iconosphere of publicly available space: he mostly photographed Polish ads, propaganda slogans, bulletin boards, which drew his attention with their content, the context of their appearance or their visual form. He was also interested in monuments, commemorative urban complexes, the iconography of power, funeral and sacred architecture. The Notebooks are also a lesson of sensibility drawn from the observation of natural world, in places including human intervention. Another series, which is likely to become the most significant for art historians, is Plebeian Art, a typological document in the field of sociological photography. Hasior focused there on universal, supra-local trends in folk culture, often adopted superficially, missing the core of the original tendencies, which corresponds to the contemporary ‘cargo effect’. The document is Hasior’s self-constructed lineage, an identity project, a unique attempt in his artistic career of scrutinising the characteristic phenomenon in the People’s Republic of Poland, which also benefited the artist, or the social rise. 

The display at the Tatra Museum comprises a choice of material, structural and ethnographic studies as well as lectures on modern art. The exhibition is accompanied by a publication of selected commentaries which formed an essential part of Hasior’s photo-column. So far The Notebooks have been displayed no more than a few times. They are a suitable occasion for a re-writing of the artist’s history and biography.

The exhibition is the first event of The Surrounding programme, during which the curators and invited artist will problematize the art and myth of the founder of Władysław Hasior’s Gallery, his immediate surrounding, including the Tatra Museum, the town itself – Zakopane – as a ready-made art exhibition, finally, the art milieu, where the artist himself situated his art.

 
programme curators: Julita Dembowska, Ewa Tatar
 
content cooperation: Anna Batko
assistant curators: Adrian Przywara, Gabriela Sułkowska
 
graphic design: Jakub de Barbaro
designs and typesetting: Elżbieta Szurpicka
translation: Piotr Mierzwa
 
For details visit www.muzeumtatrzanskie.pl and fb/otoczeniezakopane.
 

The Sourrounding. Around Władysław Hasior programme is co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of Poland and the Małopolska Region.

Patronat medialny: „Magenta Mag”, „Notes na 6 tygodni”, „Obieg”, „Prowincja”, „Szum. Magazyn o sztuce”, „Tygodnik Podhalański”, „SKI Magazyn”, „Góry”, „Infogram”, Radio Kraków, e-zakopane.com, Watra.pl, Zakopane dla Ciebie

 


wydrukuj dokument    ::   
 

1999-2022 © MATinternet :: Powered by AntCms   |   Copyright Muzeum Tatrzańskie  www.muzeumtatrzanskie.pl