Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
 
               
>>  Informacje praktyczne   |   Aktualności   |   Wystawy stałe   |   Wystawy czasowe   |   Edukacja    

  Aktualności

  Wystawy stałe

  Wystawy czasowe

  Bon Kultury

  Edukacja

  Kolekcje muzealne

  Historia Muzeum Tatrzańskiego

  Wydawnictwa

  Zapraszamy do współpracy

  Fundusze europejskie 2007-2013

  Fundusze europejskie 2014-2020

  Zamówienia Publiczne

  Linki

  
 
    

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - NR OGŁOSZENIA 149595 - 2016

 


ADM.270-2/2016 - WIZJA LOKALNA

 


 

Zakopane: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenie  robót budowlanych według zasady projektuj i buduj celem przystosowania powierzchni na potrzeby magazynów Muzeum Tatrzańskiego

Numer ogłoszenia: 149595 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V - zamówienia publicznego
   - zawarcia umowy ramowej
   - ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 018 2015205, faks 018 2063872.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumtatrzanskie.pl
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 

 

ADM.270-1/16 unieważnienie

 


 

Zakopane: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenie robót budowlanych według zasady projektuj i buduj celem przystosowania powierzchni na potrzeby magazynów Muzeum Tatrzańskiego
 
Numer ogłoszenia: 92875 - 2016; data zamieszczenia: 17.06.2016
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy:
 
V - zamówienia publicznego
   - zawarcia umowy ramowej
   - ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego , ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 18 2015205, faks 18 2063872.
 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego.
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 

 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:
 
świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług w zakresie monitorowania systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu antywłamaniowego dwudrogowo wraz z zapewnieniem interwencji załóg patrolowych w obiektach muzealnych
 
Zamawiający:
 
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05,  fax. 18 20 638 72
 
Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt  8,  z 29 stycznia 2004 r. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.)
 
Muzeum Tatrzańskie zaprasza do złożenia oferty
 
Opis przedmiotu zamówienia:
 
 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:
 
Konserwację i naprawy instalacji sygnalizacji pożarowej oraz konserwację i naprawy instalacji sygnalizacji włamania w Muzeum Tatrzańskiego oraz  filiach:
 
Zamawiający:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
 
Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8, z 29 stycznia 2004 r. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.)
 
Muzeum Tatrzańskie zaprasza do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia:
 
 

  

 

Zakopane, dnia 21.12.2015 r.

Wybór oferty

Do wszystkich Wykonawców


dotyczy: Projekt aranżacji wystaw wraz pełnieniem nadzorów autorskich dla zadania pn.” Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”

I. Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejsza została w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego uznana oferta nr 1 złożona przez ASC STUDIO projektowania wnętrz Anna Skołożyńska-Cieciera z ceną 154 119 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta wybranego Wykonawcy jest najkorzystniejszą ekonomicznie spośród niepodlegających odrzuceniu ofert. Oferta ta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego i uzyskała ona najwyższą łączną ocenę we wszystkich zastosowanych w postępowaniu kryteriach oceny ofert – ceny brutto (80%), ZAGOSPODAROWANIE - Walory architektoniczne oraz funkcjonalność i atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań (10%) oraz METODYKA PRACY (10 %).

 

 

Zakopane, 12.12.2015 rok
Do wszystkich wykonawców
 
Niniejsze postępowanie pn. „projekt aranżacji wystaw wraz pełnieniem nadzorów autorskich dla zadania pn.” Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” nie odbywa się w trybie przetargu nieograniczonego a w formie zapytania ofertowego z zaproszeniem do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego.
Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.). co zostało określone w zaproszeniu.
 
Jednocześnie odpowiadamy na Państwa pytania:
 
 

 

Zakopane, dnia 09.12.2015 r.
 
modyfikacja zapytania ofertowego
Do wszystkich wykonawców
 
Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego na „projekt aranżacji wystaw wraz pełnieniem nadzorów autorskich dla zadania pn.” Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w następującym zakresie:
 

  

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:

Projekt aranżacji wystaw z wizualizacjami wraz z pełnieniem nadzorów autorskich dla zadania pn. ”Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”
 
Zamawiający:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05,  fax. 18 20 638 72
 

Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt  8,  z 29 stycznia 2004 r. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.)
 

Projekt aranżacji wystaw - Zapytanie ofertowe [DOCX]
Projekt aranżacji wystaw - Zapytanie ofertowe [PDF]
 
Projekt aranżacji wystaw - Wzór umowy [PDF]
 

  

 

Zakopane, dnia 12.11.2015 r.

Numer sprawy: ADM.270-4/15
 

INFORMACJA O WYBORZE - KOREKTA
 

Do wszystkich wykonawców
 

Dotyczy: przetargu ograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej remontów konserwatorskich obiektów Muzeum Tatrzańskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Postępowanie ADM.270-4/15.

  1. Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejsza została w postępowaniu uznana oferta nr 1 złożona przez ZDJ Architekci mgr inż. arch. Zbigniew Radziewanowski, ul. Zwierzyniecka 5, 34-500 Zakopane, z ceną 688,888,56 zł brutto.
 
MT_2015-11-12_ADM.270-4-15_korekta.pdf
 

  

 

Zakopane, dnia 10.11.2015 r.

Numer sprawy: ADM.270-4/15
 

Do wszystkich wykonawców
 

Dotyczy: przetargu ograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej remontów konserwatorskich obiektów Muzeum Tatrzańskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Postępowanie ADM.270-4/15.

  1. Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejsza została w postępowaniu uznana oferta nr 1 złożona przez konsorcjum ZDJ Architekci mgr inż. arch. Zbigniew Radziewanowski, ul. Zwierzyniecka 5, 34-500 Zakopane, Polak Paweł „PP Projekt – Architektura, Budownictwo”, ul. Kasprowicza 41c, 34-500 Zakopane z ceną 688,888,56 zł brutto.
  1. Uzasadnienie:

Oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach: cena (80%) oraz Sposób realizacji konsultacji (20%).
 

MT_2015-11-10_ADM.270-4-15_wybor.pdf
 

 

* * *

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 207.000 Euro, prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na:
 
Opracowanie dokumentacji projektowej remontów konserwatorskich obiektów Muzeum Tatrzańskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
 
Postępowanie nr ADM.270-4/15

 

I. Informacje o Zamawiającym.

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane

e-mail: biuro@muzeumtatrzanskie.pl

www.muzeumtatrzanskie.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp oraz wydane do niej rozporządzenia wykonawcze.

Oznaczenie postępowania: ADM.270-4/15

Bieżące pozycje
Pierwszy «« (1-15)(16-30)(31-45)(46-60)(61-62) »» Ostatni
 

1999-2024 © MATinternet :: Powered by AntCms   |   Copyright Muzeum Tatrzańskie  www.muzeumtatrzanskie.pl